Notices/Hysbysiadau

Census – What happens next?

The Office for National Statistics call the anonymised information it releases, census outputs. It plans to release the first set of census outputs to the public in spring 2022. More detailed outputs will be published over the following year. All of the information and analysis will be made available on a specially designed website. Click this link to learn more about the progress and development of the Census 2021 outputs.   

Llansteffan and Llanybri Community Council

Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116

Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Llansteffan & Llanybri Community Council intends to Co-opt 1 member to fill the vacancy that exists in the office of Councillor for the Llansteffan & Llanybri Community, 1 for the Ward Ward of Llansteffan.

Written expressions of interest explaining why you would like to join the Council and a summary of the qualities and skills you can bring to the Council, are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:

  • registered as a local government elector for the area named above; or
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  • you have during the whole of the last 12 months resided in the Commuinity or within 4.8 kilometres of it.

If you wish to be considered for co-option for a position or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact Clerk to the Council Community at Towy Villa, Croesyceiliog, Carmarthen, SA32 8DS by 16th of June (deadline) .

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Llansteffan a LLanybri yn bwriadu Cyfethol 1 aelodau i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned Llansteffan a Llanybri, 1 am Ward Llansteffan.

Ceisir datganiadau ysgrifenedig o ddiddordeb yn esbonio pam hoffen ymuno a’r Cyngor a chrynodeb o ba rhinweddau a sgiliau bydden yn dod i’r Cyngor, gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn Towy Villa, Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DS erbyn (dyddiad cau) 16 o Fehefin 2017